zuil-2

Privacyreglement van onze praktijk​

Je persoonsgegevens en je privacy in onze praktijk

Privacyreglement van onze praktijk

Je persoonsgegevens en je privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Van Zuilichem Zorg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Van Zuilichem Zorg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene:
Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie jouw gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat je persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in je medisch dossier.


Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Van Zuilichem Zorg hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van je dossier
Als je een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat die nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van je (medische) geschiedenis. Jouw (medische) geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan je nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je jouw oude fysiotherapeut hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe fysiotherapeut.

Jouw dossier wordt dan door je fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.