zuil-2

Praktijkinformatie

Wij vragen u:

Wij vragen u:

 1. Uw legitimatiedocument en eventuele verwijzing de eerste afspraak mee te brengen.
 2. Uw verzekeringspolis na te lezen ten einde onaangename verrassingen te voorkomen en na te gaan voor welk bedrag uw zorgverzekeraar de behandelingen paramedische- en alternatieve zorg vergoedt. De wijze van declaratie en betalingsvoorwaarden zullen u mondeling worden toegelicht. Vragen omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na factuurdatum stellen:  www.uwnota.nl (Infomedics Factoring BV) en/of onze centrale receptie (alle Zorgverzekeringen).
 3. Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te brengen.
 4. Vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken te zorgen en deze te gebruiken op de behandeltafel en in de trainingszaal.
 5. Boodschappen door te geven tussen 08.00-12.30 en 13.00-17.30 uur. Onze secretaresse is gedurende deze periode aanwezig op onze hoofdvestiging te Oud Gastel: ( 0165-512257).
  Zij zal graag al uw vragen beantwoorden. U kunt ook direct de behandelend collega op een van de nevenvestigingen bellen. Nummers kunt u vinden op het afsprakenkaartje en onze website www.vanzuilichemzorg.nl
 6. Afmeldingen geruime tijd van te voren door te geven (24 uur), opdat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen. Dit geldt ook voor huisbezoeken. Indien u na deze tijd uw afmelding doorgeeft, zijn wij genoodzaakt uw behandeling in rekening te brengen.
 7. Op verzoek sportkleding en schone sportschoenen mee te nemen.
 8. Eventuele kostbaarheden (sieraden en dergelijke) thuis te laten. Vermissing hiervan is zowel voor u als ook voor ons erg vervelend. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal.
 9. Uw verwachtingen of twijfels ten aanzien van het voorgestelde behandelplan kenbaar te maken.
 10. In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij elke nieuwe behandeling aan te geven. Ook de ongemakken die u ondervindt in het functioneren thuis en op het werk. Het bespreekbaar maken van uw klachten is noodzakelijk om ons inzicht te geven in uw aandoening.
 11. Klachten ten aanzien van de behandeling en/of behandelaar kenbaar te maken. Er is een klachtenregeling aanwezig in onze praktijk.
 12. Ter ondersteuning van een sneller behandeleffect onze adviezen/oefenopdrachten etc. serieus te nemen en op te volgen.
 13. De op proef aan u uitgeleende hulpmiddelen na een week terug te brengen, opdat ook andere patiënten er gebruik van kunnen maken. Langer kan, doch graag in overleg.
 14. Magneetgevoelige zaken (o.a. pacemaker, protheses/implantaten, kwartshorloge, pinpas / chipknip) buiten het bereik van onze elektromagnetische apparatuur te houden.

Wat kunt u van ons verwachten:

Zorg die past bij een praktijk die aan de hoogste kwaliteitseisen wil voldoen en HKZ gecertificeerd is. We zijn opgenomen in het landelijk kwaliteitsnetwerk FysOptima, het Olympisch Netwerk Brabant, de regionale Ketenzorgnetwerken / Zorggroepen (Parknet, NAH, Fyranet, Claudicatio, Bekkenbodem, FitKids, COPD, etc.), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapie, de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie, lidverenigingen, etc.

Een eerste zitting die bestaat uit een gedegen vraaggesprek en uitgebreid lichamelijk onderzoek waarbij getracht wordt uw klachten in kaart te brengen (analyse). U kunt gevraagd worden enkele (online) vragenlijsten in te vullen en/of fysieke testen te ondergaan. Aan de hand van deze bevindingen wordt een specifiek op uw klachten gericht begeleidingstraject opgesteld en gemotiveerd, waarbij ook de alternatieve mogelijkheden worden besproken.

Therapeuten die zich bekwaamd hebben in een deelgebied van de paramedische zorgverlening. Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts en/of uw hulpvraag wordt u ingedeeld bij een van hen, waarvan verwacht wordt dat deze u het best kan helpen zo snel mogelijk van uw klachten te genezen. Indien in een bepaald stadium van de behandelkuur uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft zal intercollegiaal overleg en/of behandeling plaatsvinden. Ook in geval van afwezigheid van uw therapeut (ziekte, vakantie, cursus, etc.) kunt u door een collega uit ons team behandeld worden. Door deze wijze van werken wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de in onze praktijk aanwezige deskundigheid.

Behandelvormen die mogelijk aangenaam (pijnstillend) zijn, sommige pijnlijk (rekking van weefsels) en andere inspannend (oefeningen). Gewoonlijk zult u geen napijn van een behandeling hebben. Soms kan dit echter wel het geval zijn. Daarom zal elke vorige behandeling nauwkeurig geëvalueerd worden. Door het aanpassen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld behoeft ook niet steeds elke behandeling precies dezelfde als de vorige te zijn. Adviezen/leefregels en oefeningen om thuis uit te voeren zijn noodzakelijk. Ook deze zijn in de voortgang aan wijziging onderhevig.

Op uw situatie afgestemde huiswerkoefenschema’s die wij u per e-mail toesturen. Wij zullen een appel doen op uw zelfwerkzaamheid. De apparatuur in onze oefenzaal staat geheel gratis tot uw beschikking voor het zelfstandig uitvoeren van het u aangeleerde op maat gemaakte trainingsprogramma. Vraag naar de beschikbaarheid van de zaal aan de balie. De voor u relevante sporten worden doorgesproken.

Een verslag dat aan het einde van uw behandeltraject (al dan niet elektronisch) wordt verzonden aan uw verwijzend arts. Hierin staan alle relevante gegevens over het behandelresultaat. Informatie over uw aandoening zal pas verstrekt worden na uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming. U heeft inzage in het door ons over u aangelegde elektronisch patiëntendossier (EPD). Uw toestemming is nodig voor al onze verrichtingen (zelfbeschikkingsrecht). De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst zijn op deze registraties van toepassing.

Een actuele website www.vanzuilichemzorg.nl met informatie omtrent de praktijkmogelijkheden. Voorts is aanvullend informatiemateriaal beschikbaar in de vorm van boeken, folders, stencils en video’s. U kunt ook vragen stellen via onze e-mail: info@vanzuilichemzorg.nl

Graag verlenen wij medewerking aan voorlichtingsbijeenkomsten voor verenigingen/bedrijven. Preventie neemt in onze praktijk een belangrijke plaats in. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Schroom niet om gebruik te maken van het paramedisch (advies)spreekuur voor sporters en werkenden. Een specialistisch team staat voor u klaar om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Het verzoek om bij het beëindigen van de behandeling (anoniem) een enquêteformulier in te vullen dat u per e-mail wordt toegezonden en dat te retourneren. We staan open voor constructieve kritiek. Uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

Een gratis vers kopje koffie, thee of bronwater dat voor u klaar staat in onze wachtruimte.

Wij gaan ervan uit dat u zich geheel kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken.